Avaliación de Diagnóstico 2012/13

   Realizada a proba de avaliación de diagnóstico en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de educación, expóñense os resultados do centro en relación ás competencias avaliadas:

  • Competencia en comunicación lingüística.
  • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.
  • Competencia matemática.

Arquivo