Admisión / Matrícula

BAREMO: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

a) Por irmáns no centro: Libro de familia completo.

b) Por ser traballor do centro: relación funcionarial ou contrato.

c) Por proximidade

   1.do domicilio ao centro: certificado do padrón (mínimo un ano de antigüedade).

   2.do lugar de traballo ao centro: documento do empregador xunto con copia de contrato.

d) Por renda per cápita da unidade familiar: para o seu cálculo sumar as casillas 455+465

e dividir polo número de membros da unidade familiar.

e) Por condición de familia numerosa: certificado ou documento vixente.

f)  Por condición de familia monoparental: libro de familia, certificado ou resolución xudicial.

g) Por discapacidade do alumno, proxenitores, titores, ou irmáns: certificación de minusvalía.


Para comprobar que documentación ten vostede que achegar para completar o expediente pinche no icono (urxente)

icono.inform