Valoración da renda familiar

   Considérase que a unidade familiar está composta polos proxenitores non separados legalmente ou  parellas de feito rexistradas, ademais dos fillos/as menores de idade ou maiores incapacitados cos que convivan.

   Nos casos de nulidade, separación ou divorcio, considerarase o proxenitor que teña a garda e custodia; se a custodia é compartida, atenderase aos que convivan no domicilio indicado na solicitude.

   Determinarase a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral (casiña 366) e da base impoñible de aforro (casiña 374) das declaracións de renda de todos os membros da unidade familiar, dividida entre o número de membros desta. O IPREM a aplicar é o correspondente ao ano 2013 (6.390,13 €). A situación da unidade familiar é a correspondente ao 28 de febreiro de 2015.